Управен одбор

 

Г-дин Јордан Камчев
Претседател на Фондацијата

Проф. д-р Салис Таџер
М-р д-р Митко Караѓозов
Проф. д-р Љупчо Лековски
Д-р Слободан Дракулевски

Т: +389 2 3099 667

fondacija@ilijakamchev.org

ул. Скупи 3А, 1000 Скопје Р.Македонија